สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

101 หมู่ที่ 1 ตำบลท่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077-536-020 โทรสาร : 077-536-020
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : example@email.com